[email protected] | +xx xxx xxx

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) 65 หมู่ 1 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

เกี่ยวกับโครงการ

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 

จากการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงได้ดำเนินงานสนับสนุน และส่งเสริมด้านอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ด้านสังคมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ซึ่งที่ผ่านมาได้ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรกว่า 67,643 ราย ให้แก่เกษตรกรโดยการอบรม และศึกษาดูงานในศูนย์พัฒนาโครงการหลวง เพื่อให้เกษตรกรได้นำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ การบริหารจัดการกลุ่ม และการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากการดำเนินงานดังกล่าว สถาบันจึงจำเป็นต้องพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการผลิตและการตลาด และทะเบียนเกษตรกรเพื่อรวบรวม วิเคราะห์ และประมวลผลเพื่อเชื่อมโยงกับการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมไปถึงการวางแผนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในระยะต่อไป 

ดังนั้นการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ ในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการศึกษาใช้กระบวนการทางเทคนิคหรือวิชาการที่เหมาะสม เพื่อการรวบรวมข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริม และสนับสนุนด้านการพัฒนาอาชีพ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่งประกอบด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ด้านระบบฐานข้อมูล  เทคโนโลยีการสื่อสาร เครือข่ายอินเทอร์เน็ต จึงได้จัดทำงานโครงการเรื่อง “การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง”  เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลเกษตรกรในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง  รวบรวมข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริม และสนับสนุนด้านการพัฒนาอาชีพ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ด้านการผลิตและการตลาด

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงด้านการผลิตและการตลาด จึงมีความจำเป็นที่มีการศึกษาใช้กระบวนการทางเทคนิคหรือวิชาการที่เหมาะสม เพื่อการรวบรวมข้อมูลเกษตรกร ด้านการผลิตและการตลาด  โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่งประกอบด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ด้านระบบฐานข้อมูล การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสื่อสาร เครือข่ายอินเทอร์เน็ต จึงได้จัดทำงานโครงการเรื่อง “การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงด้านการผลิตและการตลาด”  โดยการทบทวนการจัดเก็บข้อมูลด้านการผลิตและตลาดในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรกรด้านการผลิตและการตลาด และประมวลผลข้อมูลเพื่อออกรายงานข้อมูลด้านการผลิตและตลาด ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป