[email protected] | +xx xxx xxx

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) 65 หมู่ 1 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

VDO สอนใช้งานระบบทะเบียนเกษตรกร ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป :
VDO สอนใช้งานระบบทะเบียนเกษตรกร ส่วนที่ 2 พัฒนาศักยภาพ :